Bérkalkulátor 2013

Nettó bér 2013

fizetési felmérés

Tegnapelőtti névnap 10-31 : Alfonz
Tegnapi névnap 11-01 : Farkas
Mai névnap 11-02 : Marianna
Holnapi névnap 11-03 : Achilles
Holnaputáni névnap 11-04 : Győző

Bérleti szerződés minta 2012

E-mail

A bérleti szerződés 2012. januártól lakások bérbeadása esetén már előírás szerűen tartalmazza kötelező mellékletként az Energetikai Minőségtanúsítványt is. Ez egy olyan dokumentum, amely meghatározza az adott lakóingatlan fűtési energiaigényét, valamint magát az energetikai besorolást. A tanúsítványt a bérbeadónak a bérleti szerződés megkötése előtt be kell mutatni a bérlő felé. A bérleti szerződés minta 2012. elejétől már az internet segítségével több oldalról is letölthető, melyet alább is megtalál:Bérleti Szerződés minta 2012

1.)    Amely létrejött egy részről ………….. (lakcím, adószám), ………………… (lakcím, adószám), mindketten ………………………………. alatti lakosok mint Bérbeadók másrészről pedig …………….,  ………………………………... sz. alatti székhelyű, ügyvezető: ………….., cégbírósági nyilvántartási száma: ………………. mint Bérlő között alulírt napon és helyen az alábbi feltételek mellett.

2.)    Bérbeadó bérbe adja, Bérlő, iroda céljára, bérbe veszi Bérbeadók tulajdonában álló ……………………………... sz. alatt található, …………….. m2 területű ingatlant, melynek természetbeni állapota Bérlő előtt ismert.

3.)    Felek megállapodnak, hogy Bérlő, Bérbeadó által kiállított számla kézhezvétele után 8 napon belül, egy összegben köteles megfizetni a bérleti díj egy évre meghatározott összegét, amely havi …………….. Forint + ÁFA.

4.)    Felek megállapodnak, hogy bérlő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg egy havi bérleti díjat, Bérbeadó kezeihez megfizet, mely összeg a Ptk. 270.5. szerinti óvadék, ennek megfelelően Bérlő bérfizetési kötelezettségén nem változtat.

5.)    Felek megállapodnak, hogy Bérlő a lakást rendeltetésszerűen használhatja. Azon Bérbeadó írásban adott hozzájárulása nélkül semmiféle átalakítást nem végezhet. Bérbeadó a rendeltetésszerű használatot reggel 8 óra és este 18 óra között előzetes értesítés után jogosult ellenőrizni. Rendeltetésellenes használat esetén bérbeadó felszólítására Bérlő köteles a rendeltetésellenes használattal felhagyni. Az esetben, ha a Bérlő ezen kötelezettségét megszegi, Bérbeadó jogosult következő hónap utolsó napjára a bérletet felmondani.

6.)    Az esetben, ha Bérlő bérleti díj megfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget és Bérbeadó felszólítása ellenére a bérleti díjat nem fizeti meg, úgy Bérbeadó a következő hónap utolsó napjára jogosult a bérletet felmondani.
7.)    Bérlő vállalja a lakás rezsijének fedezését, így különösen a közüzemi díjak és a telefon költségeinek megfizetését.
8.)    Bérlő köteles a lakás állagának megőrzésére, s az ehhez szükséges javítási munkák saját költségére történő elvégzésére. Az esetben, ha a lakásban nagyobb felújítási munka válik szükségessé, például teljes elektromos-vezeték hálózat cseréje, teljes vízvezetékrendszer hálózat cseréje, úgy felek külön megállapodása alapján azt Bérbeadó költségére kell elvégeztetni.
9.)    Jelen szerződés alapján Bérlő birtokba bocsátása jegyzőkönyvvel történik, melyben rögzítésre kerül a lakás műszaki állapota – értve ez alatt elsősorban a falak, a padlóburkolat, a fürdőszabai, konyhai szerelvények állapotát – és a közüzemi mérőórák állása.
Felek megállapodnak, hogy bérlet megszűnésekor Bérlő legalább átvételkori állapotban köteles a bérlemény visszaszolgáltatására.
Bérbeadó a bérlőt a bérlemény birtokába bocsátja.
10.)    Jelen szerződés lép hatályba és határozatlan időre szól. A felek megállapodnak, hogy Bérbeadó 12 hónapig a bérletet – kivéve ez alól Bérbeadót megillető rendkívüli felmondási okokat – nem mondhatja fel. Felmondás, vagy a szerződés megszűnése esetén Bérlő elhelyezésre igényt nem tarthat.
Felek megállapodnak, hogy a bérleti szerződést bármelyik fél – kivéve az előző bekezdésben írt, és Bérbeadót terhelő tilalmat – 60 napos felmondási idővel írásban, de indokolás nélkül felmondhatja. Bérlők kikötik maguknak az előbérleti jogot.
A bérlet megszűnése esetén Bérlő köteles bérlőtársaival együtt a felmondás utolsó napján a bérleményt bérbeadó birtokába visszabocsátani és sem Bérlő, sem társai elhelyezésére igényt nem tarthatnak. Bérbeadó a felmondás esetén a kaució összegét – feltéve, hogy a felmondási idő alatt azt a felek egyezsége alapján bérleti díjra nem használták fel – köteles a lakás birtokának visszavételekor egy összegben a bérlő kezeihez fizetni.
11.)    A bérlet bármelyik fél által történő felmondása esetén a Bérlő köteles az éves bérleti díj arányos részért Bérbeadó részére megfizetni / a bérleményben töltött hónapok száma szorozva havi bérleti díjjal /.
12.)    Felek megállapodnak, hogy Bérbeadó jogosult minden évben tárgyév január 1. napján a bérleti díjat legfeljebb a KSH által hivatalosan megállapított inflációs ráta mértékével megemelni, feltéve, hogy a díjemelés szándékát és mértékét legalább 15 nappal korábban, írásban Bérlővel közli.
13.)    Felek megállapodnak, hogy Bérlő, feltételezve, hogy a bérleményt bérlőként használja, Bérbeadó külön engedélye nélkül jogosult a bérleménybe bérlőtársakat befogadni, azzal, hogy a bérlőtársakkal olyan szerződést köteles kötni, amely hűen követi jelen szerződés bérlőt kötelező rendelkezéseit, kivéve a 2. pontot.
14.)    Bérbeadó jelen szerződés aláírásával kifejezett hozzájárulását adja, hogy Bérlő a bérleményben 4 fővonalas ún. telefonkisközpontot szereljen fel és a lakásba az ehhez szükséges telefonvonalakat saját nevére biztosítja, mely vonalak rendelkezési joga kizárólag Bérlőt illeti. A jelenlegi telefonvonal Bérbeadó nevén marad.
15.)    Felek megállapodnak, hogy Bérbeadó biztosítja, hogy Bérlő a ház homlokzatán és a bérlemény bejáratánál cégtábláját kihelyezhesse.
16.)    Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Bérlő a bérleti díjat nem fizeti, és arra az óvadék összege sem nyújt fedezetet, úgy Bérbeadót Bérlő bérleményben levő vagyontárgyai felett zálogjog illeti meg.
17.)    Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók.
18.)    Felek a szerződésből származó esetleges jogvitájukra a ………………….Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
A fenti bérleti szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtuk alá.

Kelt, Budapest, 2012. hó ….. napján.bérbeadó                             bérbeadó

bérlő


Lakóingatlan bérbeadása esetén mellékletként az Energetikai Tanúsítvány csatolandó.

Hozzászólások  

 
0 #1 Rubber Flooring 2014-07-30 06:43
Ellkiptical machines are аlso gοod since they allоw the
person to mmove οn tthe spot withߋut putting
stress οn thee largge joints іn the body.
The products oЬtained fгom this process ɑre a raw produuct tҺіs іs also
called ass natural rubber. Ƭhis pad is just aѕ important as the carpt itself.
Idézés
 

Hozzászólás


Biztonsági kód
Frissítés

You are here: