Bérkalkulátor 2013

Nettó bér 2013

fizetési felmérés

Tegnapelőtti névnap 07-24 : Lenke
Tegnapi névnap 07-25 : Kinga, Kincső
Mai névnap 07-26 : Kristóf, Jakab
Holnapi névnap 07-27 : Anna, Anikó
Holnaputáni névnap 07-28 : Olga, Liliána

Bérleti szerződés minta 2012

E-mail

A bérleti szerződés 2012. januártól lakások bérbeadása esetén már előírás szerűen tartalmazza kötelező mellékletként az Energetikai Minőségtanúsítványt is. Ez egy olyan dokumentum, amely meghatározza az adott lakóingatlan fűtési energiaigényét, valamint magát az energetikai besorolást. A tanúsítványt a bérbeadónak a bérleti szerződés megkötése előtt be kell mutatni a bérlő felé. A bérleti szerződés minta 2012. elejétől már az internet segítségével több oldalról is letölthető, melyet alább is megtalál:Bérleti Szerződés minta 2012

1.)    Amely létrejött egy részről ………….. (lakcím, adószám), ………………… (lakcím, adószám), mindketten ………………………………. alatti lakosok mint Bérbeadók másrészről pedig …………….,  ………………………………... sz. alatti székhelyű, ügyvezető: ………….., cégbírósági nyilvántartási száma: ………………. mint Bérlő között alulírt napon és helyen az alábbi feltételek mellett.

2.)    Bérbeadó bérbe adja, Bérlő, iroda céljára, bérbe veszi Bérbeadók tulajdonában álló ……………………………... sz. alatt található, …………….. m2 területű ingatlant, melynek természetbeni állapota Bérlő előtt ismert.

3.)    Felek megállapodnak, hogy Bérlő, Bérbeadó által kiállított számla kézhezvétele után 8 napon belül, egy összegben köteles megfizetni a bérleti díj egy évre meghatározott összegét, amely havi …………….. Forint + ÁFA.

4.)    Felek megállapodnak, hogy bérlő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg egy havi bérleti díjat, Bérbeadó kezeihez megfizet, mely összeg a Ptk. 270.5. szerinti óvadék, ennek megfelelően Bérlő bérfizetési kötelezettségén nem változtat.

5.)    Felek megállapodnak, hogy Bérlő a lakást rendeltetésszerűen használhatja. Azon Bérbeadó írásban adott hozzájárulása nélkül semmiféle átalakítást nem végezhet. Bérbeadó a rendeltetésszerű használatot reggel 8 óra és este 18 óra között előzetes értesítés után jogosult ellenőrizni. Rendeltetésellenes használat esetén bérbeadó felszólítására Bérlő köteles a rendeltetésellenes használattal felhagyni. Az esetben, ha a Bérlő ezen kötelezettségét megszegi, Bérbeadó jogosult következő hónap utolsó napjára a bérletet felmondani.

6.)    Az esetben, ha Bérlő bérleti díj megfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget és Bérbeadó felszólítása ellenére a bérleti díjat nem fizeti meg, úgy Bérbeadó a következő hónap utolsó napjára jogosult a bérletet felmondani.
7.)    Bérlő vállalja a lakás rezsijének fedezését, így különösen a közüzemi díjak és a telefon költségeinek megfizetését.
8.)    Bérlő köteles a lakás állagának megőrzésére, s az ehhez szükséges javítási munkák saját költségére történő elvégzésére. Az esetben, ha a lakásban nagyobb felújítási munka válik szükségessé, például teljes elektromos-vezeték hálózat cseréje, teljes vízvezetékrendszer hálózat cseréje, úgy felek külön megállapodása alapján azt Bérbeadó költségére kell elvégeztetni.
9.)    Jelen szerződés alapján Bérlő birtokba bocsátása jegyzőkönyvvel történik, melyben rögzítésre kerül a lakás műszaki állapota – értve ez alatt elsősorban a falak, a padlóburkolat, a fürdőszabai, konyhai szerelvények állapotát – és a közüzemi mérőórák állása.
Felek megállapodnak, hogy bérlet megszűnésekor Bérlő legalább átvételkori állapotban köteles a bérlemény visszaszolgáltatására.
Bérbeadó a bérlőt a bérlemény birtokába bocsátja.
10.)    Jelen szerződés lép hatályba és határozatlan időre szól. A felek megállapodnak, hogy Bérbeadó 12 hónapig a bérletet – kivéve ez alól Bérbeadót megillető rendkívüli felmondási okokat – nem mondhatja fel. Felmondás, vagy a szerződés megszűnése esetén Bérlő elhelyezésre igényt nem tarthat.
Felek megállapodnak, hogy a bérleti szerződést bármelyik fél – kivéve az előző bekezdésben írt, és Bérbeadót terhelő tilalmat – 60 napos felmondási idővel írásban, de indokolás nélkül felmondhatja. Bérlők kikötik maguknak az előbérleti jogot.
A bérlet megszűnése esetén Bérlő köteles bérlőtársaival együtt a felmondás utolsó napján a bérleményt bérbeadó birtokába visszabocsátani és sem Bérlő, sem társai elhelyezésére igényt nem tarthatnak. Bérbeadó a felmondás esetén a kaució összegét – feltéve, hogy a felmondási idő alatt azt a felek egyezsége alapján bérleti díjra nem használták fel – köteles a lakás birtokának visszavételekor egy összegben a bérlő kezeihez fizetni.
11.)    A bérlet bármelyik fél által történő felmondása esetén a Bérlő köteles az éves bérleti díj arányos részért Bérbeadó részére megfizetni / a bérleményben töltött hónapok száma szorozva havi bérleti díjjal /.
12.)    Felek megállapodnak, hogy Bérbeadó jogosult minden évben tárgyév január 1. napján a bérleti díjat legfeljebb a KSH által hivatalosan megállapított inflációs ráta mértékével megemelni, feltéve, hogy a díjemelés szándékát és mértékét legalább 15 nappal korábban, írásban Bérlővel közli.
13.)    Felek megállapodnak, hogy Bérlő, feltételezve, hogy a bérleményt bérlőként használja, Bérbeadó külön engedélye nélkül jogosult a bérleménybe bérlőtársakat befogadni, azzal, hogy a bérlőtársakkal olyan szerződést köteles kötni, amely hűen követi jelen szerződés bérlőt kötelező rendelkezéseit, kivéve a 2. pontot.
14.)    Bérbeadó jelen szerződés aláírásával kifejezett hozzájárulását adja, hogy Bérlő a bérleményben 4 fővonalas ún. telefonkisközpontot szereljen fel és a lakásba az ehhez szükséges telefonvonalakat saját nevére biztosítja, mely vonalak rendelkezési joga kizárólag Bérlőt illeti. A jelenlegi telefonvonal Bérbeadó nevén marad.
15.)    Felek megállapodnak, hogy Bérbeadó biztosítja, hogy Bérlő a ház homlokzatán és a bérlemény bejáratánál cégtábláját kihelyezhesse.
16.)    Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Bérlő a bérleti díjat nem fizeti, és arra az óvadék összege sem nyújt fedezetet, úgy Bérbeadót Bérlő bérleményben levő vagyontárgyai felett zálogjog illeti meg.
17.)    Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók.
18.)    Felek a szerződésből származó esetleges jogvitájukra a ………………….Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
A fenti bérleti szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtuk alá.

Kelt, Budapest, 2012. hó ….. napján.bérbeadó                             bérbeadó

bérlő


Lakóingatlan bérbeadása esetén mellékletként az Energetikai Tanúsítvány csatolandó.

Hozzászólások  

 
0 #9 magnapress 2014-07-08 21:36
Тhis is a topic tɦat's near to my heart...
Take carе! Where are your contact details thouցh?
Idézés
 
 
0 #8 Rubber Flooring | 2014-06-24 02:22
Rubber flooring also absorbs vibration and sound which is great for the kids and is also beneficial in gyms and health
spas. It has been observed that large number
of persons suffer from allergies. Do not leave your trash bagged outside
of the door to remove when you leave your home.
Idézés
 
 
0 #7 Horse Rubber Mats 2014-06-23 09:22
In fact, such flooring options are gaining popularity for residential properties as well.
Categorize these according to the zones you've determined.
Do not leave your trash bagged outside of the door to remove when you leave your home.
Idézés
 
 
0 #6 Rubber Flooring | 2014-06-23 09:19
If not, it can develop serious and sometimes fatal health problems.
Many types of flooring are readily available; vinyl, hard wood floor,
plastic gym flooring, rubber flooring and foam flooring etc.
Besides this, rubber tiles add to the beauty of a house and give it an eye-catchy look.
Idézés
 
 
0 #5 Gym Flooring 2014-06-20 16:11
,Carolinas distributor, at (864)675-9410 for more information on this new green flooring alternative.
Many types of flooring are readily available; vinyl, hard wood floor, plastic gym flooring, rubber flooring and foam flooring etc.
If this dirt and some other element seep into the corners and crannies of a car, it can begin to cause
damage to your car.
Idézés
 
 
0 #4 Altoona tire 2014-06-17 17:58
If you want to find a vehicle buying bulletin board,
just type the term into a search engine like Google or Alta Vista and begin scouring the links you're given. When the contract ends, you have three options: ' you can hand the car back and owe
nothing, ' you can pay the balance (which, in any contract you sign, will be stated as the Minimum Guaranteed Future Value)
and keep the car, ' you can trade it in for another, and begin a
new PCP. m sorry let me take that back nobody likes car sales men.

Feel free to surf to my site ... Altoona tire rotation: http://www.youtube.com/user/stuckeyforyou
Idézés
 
 
0 #3 | Rubber Flooring | 2014-05-18 01:03
Also, compelling floor designs can act as a beacon inviting visitors
to view featured products perched on top of attention-getting floor destinations.
Common sense is the best weapon adults have in preventing their children from getting injured on the playground.
When it comes to important equine supplies, very few are more necessary than the right type of bedding.
Idézés
 
 
0 #2 | Rubber Flooring | 2014-05-16 03:41
Unlike other rubber floors, rubber flooring done by flooring contractors
at Maryland does not smell bad and have a longer life.
The fibers tend to be tightly woven, preventing them from becoming
worn down or pulled out by excessive use. Office chair mats for carpet are simple solution for
all types of carpeted and hard flooring areas.
Idézés
 
 
0 #1 Rubber Flooring 2014-05-13 20:54
So, if you are out to shop for rubber matting for
your shower rooms and anywhere in general, here are the things that you should keep in mind:.

The Mike Thompson offer provides the Flex Power Mat Kit fully installed for $1149 plus tax.
Lastly, by putting in rubber stable mats, you can increase your storage space that would otherwise be used to house
extra shavings and straws.
Idézés
 

Hozzászólás


Biztonsági kód
Frissítés

You are here: